Επισκέψεις & Επικοινωνία

Διά τήν αίτησιν ἐπισκέψεως ἤ ἄλλης ἐρωτήσεως παρακαλείσθε ὄπως ἐπικοινωνεῖτε μέ τή Γραμματεία μέσω ἤλεκτρονικοῦ μηνύματος ἤ τηλεφωνικῆς κλήσεως.

Ταχυδρομική διεύθυνσις: Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique, Chemin de Chambésy 37, 1292 – Chambésy/GE, SUISSE

Ἠλεκτρονική διεύθυνσις : centreorthodoxe@gmail.com

Διεύθυνσις ἰστοτόπου: https://centreorthodoxe.org

Τηλέφωνο: 0041 (0) 22 758 98 60

Τηλεομοιότυπο: 0041 (0) 22 758 98 95

Διεύθυνσις σελίδας κοινωνικῶν δικτύων: Facebook https://www.facebook.com/centreorthodoxe

ΔΩΡΕΕΣ

Το Ἰδρυμα τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σάς εὐχαριστεῖ γιά τίς δωρεές σας.

IBAN: CH09 0024 0240 2899 0500P,

CCP: 80-2-2,

BIC: UBSWCHZH80A

(UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098, Zürich)