Ὁ Πατριαρχικός καί Συνοδικός Ἱδρυτικός Τόμος, 7 Ἰουνίου 1966

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 539

Τούς ἁγίους καί σωτηριώδεις αὐτῆς σκοπούς πολυμερῶς καί πολυτρόπως ἀπεργαζομένη ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, πρός τοῖς ἄλλοις πολλήν ἀείποτε δίδωσι προσοχήν καί φιλοστόργως μεριμνᾷ καί φροντίζει καί περί τῆς συστάσεως φυτωρίων πνευματικῶν, πολυειδῶς δυναμένων συντελεῖν εἴς τε τήν θεραπείαν καί προαγωγήν τῆς χριστιανικῆς καθόλου γνώσεως καί εἰς τήν προβολήν τοῖς ἔξω τοῦ παρ’ αὐτῇ γνησίως καί ἀκεραίως φυλαττομένου θησαυροῦ τῆς ἀποστολοπαραδότου πίστεως καί τῆς λατρευτικῆς αὐτῆς ζωῆς.
Οὐ μόνον δ’ αὐτή αὕτη ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία συνίστησι τοιαῦτα πνευματικά φυτώρια, ἤ ὑπό εὐσεβῶν αὐτῆς τέκνων ἱδρυόμενα γηθοσύνως ὑπό τήν ἑαυτῆς τίθησι στοργικήν κηδεμονίαν καί τακτικήν ἐποπτείαν καί ἐπιτήρησιν, ἀλλά καί Πράξεσιν ἐπισήμοις ἀπαρασαλεύτως τά πρός τήν λειτουργίαν αὐτῶν ρυθμίζει, ἵνα, τακτικῶς καί καλῶς καί απροσκόπτως ἐν αὐτοῖς τῶν πάντων συντελουμένων, πλουσιωτέρα εἰκότως ἦ καί ἡ τῶν ἀπ’ αὐτῶν ἀναμενομένων συγκομιδή. Εἰ γάρ τά ἐν ἀνθρώποις πραττόμενα πάντα τάξει κατά κανόνα ρυθμίζονται καί ἁρμονίᾳ συνεκτικῇ διακρατούμενα στερεοῦνται, πόσῳ μᾶλλον ἀναγκαῖον τάξει στοιχεῖν ἐν τοῖς πνευματικοῖς καί τοῖς ἔργοις τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικητικῆς μερίμνης καί προνοίας, δι’ ὧν οὐχί μόνον ἡ ἐν Χριστῷ ἠθική τοῦ ἐπί μέρους ἀνθρώπου τελειότης ἐν τῷ παρόντι βίῳ καί τά πρός ψυχικήν αὐτοῦ σωτηρίαν, ἀλλά καί εὐρυτέρας δήπου φύσεως ἐπιδιώκονται ἱεροί σκοποί.
Ἔνθεν τοι καί νῦν πολυζήλῳ φροντίδι καί φιλοκάλῳ σπουδῇ γενναίων δωρητῶν, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κτησαμένης ἐν Chambésy τῆς Γενεύης (37, chemin de Chambésy) εὐρύ κτῆμα, ἐκτάσεως δώδεκα στρεμμάτων, κατάλληλον εἰς σύστασιν ἐν αὐτῷ «Ὀρθοδόξου Κέντρου», ἐξυπηρετοῦντος αὐτῇ ἐν τῇ ἀποστολῇ τῆς πνευματικῆς διακονίας τῶν ἰδίων αὐτῆς τέκνων καί τῆς χριστιανικῆς καί τῆς καθόλου ἀνθρωπότητος, ἀλλά καί εἰδικώτερον ἐν τῇ διεξαγωγῇ τῶν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν αὐτῆς εὐθυνῶν, ἡ Μετριότης ἡμῶν μετά τῶν περί ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καί ὑπερτίμων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, διασκεψάμενοι συνοδικῶς, ἔγνωμεν ἱδρύσαι ἐν τῷ κτήματι τούτῳ Ὀρθόδοξον Κέντρον, ἐν ἀξίᾳ καί τάξει σταυροπηγιακῇ, περί οὗ καί ἀποφαινόμενοι ὁρίζομεν τά ἀκόλουθα:

 1. Τό ἱδρυόμενον τοῦτο ἐν Γενεύῃ Ἑλβετίας Σταυροπήγιον μέλλει φέρειν τήν ἐπωνυμίαν «Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Γενεύῃ», καί βάσιν μέν ἔχειν ἱερόν Σταυροπηγιακόν Ναόν, τιμώμενον τῷ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, περιλαμβάνειν δέ κτίρια, ἐξυπηρετικά τῶν σκοπῶν αὐτοῦ.
 2. Τό Ὀρθόδοξον Κέντρον, μεθ’ ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῷ κτισμάτων, τῶν τε νῦν ὑφισταμένων καί τῶν ἐφεξῆς κατά τάς ἑκάστοτε ἀνάγκας ἀνεγερθησομένων καί τῶν ἐν αὐτοῖς κινητῶν τε καί ἀκινήτων ἀντικειμένων καί πραγμάτων, μέλλει ἀποτελεῖν ἰδιοκτησίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τελεῖν ὑπό τήν ἀπόλυτον αὐτοῦ κανονικήν καί διοικητικήν κυριότητα, ἐξάρτησιν καί δικαιοδοσίαν, εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μόνον ἔχον τήν ἀναφοράν αὐτοῦ, καί ὄν πάντῃ ἄσχετον πρός πᾶσαν τε κοινοτικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἐκεῖ ὀργάνωσιν, καί πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας καί Ἐξαρχίαν Ἑλβετίας, Ἰταλίας καί Οὐγγαρίας, ἐν ἧς τῇ περιοχῇ εὕρηται, μνημονευομένου ἐν αὐτῷ τοῦ ὀνόματος τοῦ κατά καιρόν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 3. Χαρακτῆρα φέρον καθαρῶς ἐκκλησιαστικόν καί πνευματικόν, τό ἱδρυόμενον Ὀρθόδοξον τοῦτο Κέντρον σκοπόν καί ἀποστολήν μέλλει ἔχειν τήν πληροφορίαν πρός τόν καθόλου χριστιανικόν κόσμον τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας, διδασκαλίας, παραδόσεως καί θεολογίας, τήν καλλιέργειαν τῆς μελέτης τῆς Θεολογίας καί τοῦ καθόλου πνευματικοῦ βίου τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ὡς καί τῶν λοιπῶν Θρησκειῶν, τήν προαγωγήν τοῦ οἰκουμενικοῦ πνεύματος καί τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπαφῶν μεταξύ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, πρός ἀνάπτυξιν καί προαγωγήν τῆς τε διορθοδόξου καί τῆς διαχριστιανικῆς ἑνότητος.
 4. Τήν πραγμάτωσιν δέ τοῦ σκοποῦ καί τῆς ἀποστολῆς ταύτης τό Ὀρθόδοξον Κέντρον, βαθμηδόν ἀναπτυσσόμενον, μέλλει ἵνα ἐπιδιώκῃ διά τῆς ἐν τῷ Ἱερῷ αὐτοῦ Ναῷ ὑποδειγματικῆς ἀσκήσεως τῆς λειτουργικῆς καί γενικώτερον τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς ὀργανώσεως, βάσει εἰδικῶν προγραμμάτων, κηρυγμάτων καί διαλέξεων, συνεδρίων, φροντιστηρίων καί εἴ τινων ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν, καί πνευματικῶν ἐντεύξεων καί ἐκδηλώσεων, τοῦ καταρτισμοῦ εἰδικῆς Βιβλιοθήκης, περιλαμβανούσης ἔργα καί πραγματείας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς σκέψεως, καί ἔργα ξένων περί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Θεολογίας, Περιοδικά Θεολογικά, Ἐκκλησιαστικά καί ἄλλα, πληροφοριακά ἰδίᾳ περί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡμέτερά τε καί ξένα, ὡς καί πάσης φύσεως σχετικά ἔντυπα, ὡς Ἡμερολόγια, Ἐπετηρίδας, Στατιστικάς καί τά τούτοις ὅμοια, ἰδιαίτερον τμῆμα ἐξηντλημένων σειρῶν Ἐκκλησιαστικῶν Περιοδικῶν καί ἄλλων χρησίμων ἐντύπων, ἀνατυπουμένων φροντίδι αὐτοῦ, τῆς ἀποκτήσεως Τυπογραφείου καί τῆς ἐκδόσεως εἰδικοῦ Θεολογικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Περιοδικοῦ, ὡς καί ἄλλων ἐντύπων ἐκ τῆς πνευματικῆς δραστηριότητος αὐτοῦ, τῆς διοργανώσεως ἐκθέσεων Ὀρθοδόξου Ἐντύπου, Ἁγιογραφίας καί Ἐκκλησιαστικῆς ἐν γένει Τέχνης, τῆς συγκεντρώσεως ἐκτελέσεων μαθημάτων Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς δίσκους καί φωνοληπτικάς ταινίας, ὡς καί ὀργανώσεως εἰδικῶν συναυλιῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τῆς συντηρήσεως ἰδιαιτέρας φωτοτυπικῆς ὑπηρεσίας, εἰς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐρευνητῶν ἐπιστημόνων, καί διά παντός ἄλλου τρόπου καί μέσου, μή προβλεπομένου μέν ἐνταῦθα, δυναμένου δ’ ὅμως προκῦψαι ἀπό τῶν ἑκάστοτε παρουσιαζομένων ἀναγκῶν.
 5. 5. Τό Ὀρθόδοξον Κέντρον μέλλει διοικεῖσθαι ὡς πρός τήν οἰκονομικῆν μέν διαχείρισιν ὑπό ἑνδεκαμελοῦς Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου, οὗ τά μέλη μέλλουσι λαμβάνεσθαι ἐκ τῶν Ἱδρυτῶν καί Εὐεργετῶν τοῦ Ἱδρύματος καί διορίζεσθαι ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς πρός τήν ἄλλην δέ καθόλου διοίκησιν αὐτοῦ ὑπό ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, οὗ τά μέλη μέλλουσι διορίζεσθαι ἐπίσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς θητείας ἀμφοτέρων τῶν Συμβουλίων οὔσης μέν τριετοῦς, δυναμένης δ’ ὅμως ἀνανεοῦσθαι ἐν μέρει ἤ καθ’ ὅλον. Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς ἀμφοτέρων τῶν Συμβουλίων ἔσονται τἀ αὐτά πρόσωπα, ὁ δέ Προϊστάμενος τοῦ Κέντρου ἔσται φυσικόν μέλος ἀμφοτέρων τῶν συμβουλίων.

 6. Τό Οἰκονομικόν Συμβούλιον μέλλει ἀπαρτίζεσθαι ἐξ ἑνός Προέδρου, δύο Ἀντιπροέδρων, ἑνός Γενικοῦ Γραμματέως, ἑνός Ταμίου καί ἕξ Συμβούλων Μελῶν, ὡς ἔργον δ’ αὐτοῦ μέλλει ἔχειν τήν γενικήν διαχείρισιν τῆς περιουσίας τοῦ Κέντρου, τήν ἐξόφλησιν τοῦ ποσοῦ τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ κτήματος, τήν ἐξασφάλισιν καί διαχείρισιν τῶν ἀπαιτουμένων ποσῶν διά τήν ἀνέγερσιν νέων κτιρίων, τήν εὐθύνην τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καταρτιζομένου ἐτησίου Προϋπολογισμοῦ, ὡς καί τόν καταρτισμόν τοῦ σχετικοῦ Ἀπολογισμοῦ, ἀμφοτέρων, τοῦ τε Προϋπολογισμοῦ καί τοῦ Ἀπολογισμοῦ, ὑποβαλλομένων τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, πρός ἔγκρισιν καί ἐπικύρωσιν.
 7. Τό δέ Διοικητικόν Συμβούλιον μέλλει ἀποτελεῖσθαι ἐξ ἑνός Προέδρου, ἑνός Ἀντιπροέδρου, ἑνός Γενικοῦ Γραμματέως καί τεσσάρων Συμβούλων Μελῶν καί ἔργον αὐτοῦ ἔχειν τόν καθορισμόν καί τήν ἐποπτείαν πασῶν τῶν διαστηριοτήτων καί τῆς καθόλου λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος, ὡς καί τήν μέριμναν τῆς ἐξευρέσεως τοῦ καταλλήλου προσωπικοῦ, εἰσηγούμενον τόν διορισμόν τούτου πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί τήν ἐπεξεργασίαν, ἔγκρισιν καί ὑποβολήν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ .τῶν ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱδρύματος ὑποβαλλομένων αὐτῶν σχεδίων προγραμμάτων τῶν διαφόρων Τομέων τοῦ Κέντρου.
 8. Τά εἰρημένα δύο Συμβούλια μέλλουσι συνέρχεσθαι καί ἀποφασίζειν ἀπό κοινοῦ ὁσάκις πρόκειται περί ἀνεγέρσεως νέων κτιρίων ἐν τῷ Κέντρῳ καί περί καταρτισμοῦ τοῦ ἐτησίου Προϋπολογισμοῦ, ἐκτάκτως δ’ ὁσάκις ἐπί ἐμφανιζομένου ἰδιαιτέρας σπουδαιότητος οἰκονομικοῦ θέματος ἤθελε κριθῆ τοῦτο ἀπαραίτητον ὑπό τοῦ Προέδρου.
 9. Πρός τοῖς εἰρημένοις δυσί συμβουλίοις μέλλει ὑφίστασθαι ἐν τῷ Κέντρῳ καί συμβούλιον Ἐσωτερικῆς Διοικήσεως, ὅπερ, ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱδρύματος, ὡς Προέδρου καί τοῦ ἐν τῷ Κέντρῳ ἐργαζομένου ἀνωτέρου προσωπικοῦ καί συνερχόμενον τοὐλάχιστον ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, μέλλει μελετᾶν καί ὑποβάλλειν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ τά διάφορα προγράμματα ἐργασίας καί λειτουργίας τοῦ Κέντρου, εἰσηγεῖσθαι τό προσῆκον ἐπί τῶν ἀναγκαιούντων ἑκάστοτε μέτρων πρός ἀνάπτυξιν τοῦ Κέντρου, καταρτίζειν τάς ἐκθέσεις ἐπί τοῦ ἔργου τοῦ Ἱδρύματος καί ὑποβάλλειν ταύτας διά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, καί μελετᾶν καί εἰσηγεῖσθαι ἐγκαίρως τῷ Οἰκονομικῷ Συμβουλίῳ τάς διά τό Κέντρον προβλεπομένας δαπάνας.
 10. Τό προσωπικόν τοῦ Κέντρου ἔσται ἀνώτερον, βοηθητικόν καί ὑπηρετικόν, εἰς τήν πρώτην κατηγορίαν καταλεγομένων τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱδρύματος καί τῶν τμηματαρχῶν τῶν διαφόρων Ὑπηρεσιῶν, ὧν ὁ ἀριθμός μέλλει ἐξαρτᾶσθαι ἐκ τῆς ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως τῶν διαφόρων τομέων δραστηριοτήτων τοῦ Κέντρου, πάντων διοριζομένων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν δευτέραν κατηγορίαν τῶν γραμματέων, τῶν γραφέων, τῶν δακτυλογράφων καί τῶν ἐν γένει βοηθητικῶν ὑπαλλήλων καί εἰς τήν τρίτην τοῦ οἰκονόμου, τοῦ προσωπικοῦ τοῦ μαγειρείου, τοῦ θυρωροῦ, τῶν κλητήρων καί τῶν καθαριστῶν τοῦ Ἱδρύματος, τοῦ προσωπικοῦ τῆς δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας διοριζομένου ἀμέσως ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
 11. Ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐσωτερικῆς διοικήσεως καί τοῦ ὅλου προσωπικοῦ τοῦ Ἱδρύματος ἔσται ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱδρύματος, λαμβανόμενου πάντοτε ἐκ τῶν ἀγάμων Ὀρθοδόξων Θεολόγων Κληρικῶν· οὗτος μέλλει ἐκπροσωπεῖν τό Κέντρον ἐνώπιον πάσης Ἀρχῆς, φέρειν τήν εὐθύνην τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τοῦ Κέντρου, τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος αὐτοῦ καί τῆς ἐν αὐτῷ τάξεως καί πειθαρχίας, παρακολουθεῖν καί ἐλέγχειν τήν ἐργασίαν ἁπαξάπαντος τοῦ πρός αὐτόν τήν ἀναφοράν αὐτοῦ ἔχοντος προσωπικοῦ τοῦ Ἱδρύματος, ἔχειν τήν γενικήν αὐτοῦ ἀναφοράν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπερ ὀφείλει ἐνημεροῦν τακτικῶς ἐφ’ ἁπάντων τῶν ζητημάτων, ἐπεξεργάζεσθαι, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἁρμοδίων Συμβουλίων, τά προγράμματα τοῦ Κέντρου καί χειρίζεσθαι τά οἰκονομικά καί τρεχούσης φύσεως ὑπηρεσιακά ζητήματα, πληροφορῶν ἑκάστοτε καί περί τούτων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
 12. Οἱ δέ τμηματάρχαι τῶν Ὑπηρεσιῶν μέλλουσι προΐστασθαι τῶν εἰδικῶν τμημάτων, ἐπιμελούμενοι τῆς ἀρτίας ὀργανώσεως καί τῆς εὐρύθμου λειτουργίας καί ἀναπτύξεως αὐτῶν καί καταρτίζοντες τά οἰκεῖα προγράμματα, ὑποβαλλόμενα τῷ Προϊσταμένῳ τοῦ Κέντρου, διά τά περαιτέρω.
 13. Τά καθήκοντα τοῦ βοηθητικοῦ καί ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ ἑκάστοτε μέλλουσιν ὁρίζεσθαι ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου.

 14. Τό Κέντρον μέλλει ἔχειν δύο τιμητικά Σώματα, τό «Σῶμα τῶν Ἱδρυτῶν» καί τό «Σῶμα τῶν Ἑταίρων», ἱδρυτῶν μέν ἀνακηρυττομένων ὑπό τοῦ κατά καιρόν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς περί αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων διά τῶν χορηγιῶν αὐτῶν συντελεσάντων εἰς τήν ἵδρυσιν τοῦ Κέντρου, ὡς καί τῶν χορηγούντων ὑπέρ τοῦ Κέντρου ποσόν ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Κέντρου ἑκάστοτε ὁριζόμενον, Ἑταίρων δέ τῶν παρεχόντων ἀξίας λόγου ὑπηρεσίας τῷ Κέντρῳ ἤ γενικῶς προσώπων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κρινομένων ὡς ἀξίων τοῦ τιμητικοῦ τούτου τίτλου, τῆς σχετικῆς ἀνακηρύξεως, ἐν ἀμφοτέραις ταῖς περιπτώσεσιν, ἀνακοινουμένης τοῖς ἐνδιαφερομένοις διά σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Πιττακίου, τῶν δέ ὀνομάτων τῶν οὑτωσί τιμηθέντων καταχωριζομένων ἐν τοῖς ἐν τῷ Κέντρῳ ἐπί τούτῳ τηρουμένοις δυσίν ἐπισήμοις Κώδηξι.
 15. Πρόσωπα παράσχοντα ἐκτάκτους ἠθικάς ἤ ὑλικάς εὐεργεσίας τῷ Ἱδρύματι μέλλουσιν ἀνακηρύττεσθαι ὑπό τοῦ κατά καιρόν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς περί αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Μεγάλοι Εὐεργέται τοῦ Ἱδρύματος, τῶν ὀνομάτων αὐτῶν χαρασσομένων ἐπί τιμητικῆς πλακός, ἐντετειχισμένης ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Σταυροπηγιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ταῦτα οὕτω δόξαντα καί κριθέντα, ἀπαραλλάκτως δέ καί ἐν ἰδιαιτέρῳ Καταστατικῷ διατυπωθέντα, ἐκυρώθησαν συνοδικῶς. Εἰς μόνιμον δέ παραφυλακήν καί παράστασιν αὐτῶν ἐγένετο καί ὁ παρών Πατριαρχικός ἡμῶν καί Συνοδικός Ἱδρυτικός Τόμος, καταστρωθείς μέν καί ὑπογραφείς ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδηκι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δέ καί ἀπαραλλακτῳ ἀποσταλείς τῷ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχικῷ καί Σταυροπηγιακῷ Ὀρθοδόξῳ ἐν Γενεύῃ Κέντρῳ, πρός κατάθεσιν ἐν τοῖς ἀρχείοις αὐτοῦ.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ .αϡξς’, κατά μῆνα Ἰούνιον (ζ’), Ἐπινεμήσεως Δ’.


+ Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρας, ἀποφαίνεται.
+ Ὁ Χαλκηδόνος Θωμᾶς.
+ Ὁ Δέρκων Ἰάκωβος.
+ Ὁ Πριγκηποννήσων Δωρόθεος.
+ Ὁ Χαλδίας Κύριλλος.
+ Ὁ Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος.
+ Ὁ Λαοδικείας Μάξιμος.
+ Ὁ Σάρδεων Μάξιμος.
+ Ὁ Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Μελίτων.
+ Ὁ Ροδοπόλεως Ἱερώνυμος.
+ Ὁ Μιλήτου Αἰμιλιανός.