Ἡ Α.Θ.Π. γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος

imprimer

Ὁμιλία Α.Θ.Π. μετὰ τὴν τέλεση τοῦ τεσσαρακονθήμερου τρισαρχιερατικοῦ μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.

 

ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Κυριακή, 1η Ἰουλίου 2018

 

Φωτογραφία Νικόλαος Μαγγῖνας

 

Τὸ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας τοῦ διηρημένου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος στὴ χώρα, ἐξέφρασε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας Του, στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, μετὰ τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου, ποὺ τελέσθηκε σήμερα, Κυριακὴ, 1η Ἰουλίου, στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ, στὸ Φανάρι. Ὁ Παναγιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἐργάσθηκε καὶ ἔλυσε δύσκολα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, πάντοτε μὲ γνώμονα τὸ ὄφελος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ διαφύλαξη τῆς Πανορθόδοξης ἑνότητας, ἀγωνίζεται καὶ σήμερα γιὰ τὴν ὁριστικὴ διευθέτηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων στὴν Οὐκρανία.

Συγκεκριμένα, ἀναφερόμενος στὴν προσωπικότητα καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ὡς μέλος πολλῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφόρων προβλημάτων, «μὲ κριτήριον τὴν ἱστορίαν, τοὺς Κανόνας καὶ τὴν λογικήν», ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπεσήμανε:

«Καὶ σήμερον, ἐὰν εὑρίσκετο ἀνάμεσά μας, θὰ ὑπερεθεμάτιζεν εἰς τὸ ἐπίκαιρον καὶ καίριον θέμα τῆς διευθετήσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, διότι εἶναι λογικὸν νὰ ἐπιθυμῶμεν, ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ διηρημένου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, πιστοῦ λαοῦ δεκάδων ἑκατομμυρίων, βαπτισθέντος καὶ φωτισθέντος ἀπ΄ εὐθείας, προνοίᾳ καὶ ἱεραποστολικαῖς ἐνεργείαις τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Θρόνου. Ἄλλωστε, καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀσκοῦσα τὰ κανονικὰ δικαιώματα καὶ τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν αὐτῆς, εἰργάσθη καὶ ἔλυσε δύσκολα καὶ περίπλοκα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, μὲ γνώμονα πάντοτε τὸ ὄφελος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος. Ἀρκεῖ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὴν πρόσφατον συμμετοχὴν καὶ συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὰ προβλήματα τὰ ὁποία ἐταλάνισαν τὰς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, Κύπρου, Ἀλβανίας καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς.  Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀληθεύουσα ἐν ἀγάπῃ, ἀγωνίζεται καὶ σήμερον διὰ τὴν ὁριστικὴν διευθέτησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Οὐκρανίᾳ».

Στὴ συνέχεια, ὑπενθύμισε σχετικὰ μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ Κανονικὰ  δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐδάφους:

«Ἂς μὴ λησμονῶμεν, ἐξ ἄλλου, ὅτι οὐδέποτε ἡ Κωνσταντινούπολις ἐξεχώρησε διὰ Πράξεώς τινος τὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας εἰς οἱονδήτινα παρὰ μόνον τὸ δικαίωμα τῆς χειροτονίας ἢ τῆς μεταθέσεως τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου εἰς τὸν Μόσχας ὑπὸ τοὺς ὅρους νὰ ἐκλέγηται (ὁ Κιέβου) ὑπὸ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως καὶ νὰ μνημονεύῃ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην. Ἀκούσατε τὶ σχετικῶς ἀναφέρεται εἰς τὸν Τόμον τῆς αὐτοκεφαλίας, μὲ τὴν ὁποίαν ἐδωροφόρησεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τὴν Ἐκκλησίαν Πολωνίας: “γέγραπται γὰρ ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ καθ΄ ἡμᾶς Θρόνου ἀρχικὴ ἀπόσπασις τῆς Μητροπόλεως Κιέβου καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς ἐξαρτωμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Λιθουανίας καὶ Πολωνίας καὶ ἡ προσάρτησις αὐτῶν τῇ Ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ Μόσχας οὐδαμῶς συνετελέσθη συμφώνως ταῖς νενομισμέναις κανονικαῖς διατάξεσιν, οὐδ΄ ἐτηρήθησαν τὰ συνομολογηθέντα περὶ πλήρους ἐκκλησιαστικῆς αὐτοτελείας τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου-, φέροντος τὸν τίτλον Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου».

Καταλήγοντας, ὁ Παναγιώτατος, ἀναφέρθηκε καὶ πάλι στὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Πέργης κυρὸ Εὐάγγελο, λέγοντας ὅτι ὅλοι θὰ θυμῶνται τὸ πνευματικὸ ἔργο του καὶ τὴν στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐκδήλωνε πρὸς κάθε ἄνθρωπο.

Παρέστησαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθῶ Δαμιανός, Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, οἱ συγγενεῖς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέργης, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, κληρικοί, μέλη τῆς Ὁμογένειας καὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.